PIMPINAN FORUM GURU MUHAMMADIYAH 2019 - 2012

MAJELIS DIKDASMEN PP MUHAMMADIYAH

Pimpinan Forum Guru Muhammadiyah (FGM)
Periode 2020 – 2022
Penanggungjawab :: Prof. Dr. H. Baedhowi, M.Si.
(Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah)
Pembina: 1. Dr. H. Sungkowo M, M.Si.
: 2. Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.
: 3. Dr. H. Kasiyarno, M.Hum
: 4. Dr. Poncojari Wahyono, M.Kes
: 5. Dr. Tasman Hamami, M.A.
: 6. H. R. Alpha Amirrachman, M.Phil., Ph.D.
: 7. Dr. H. Maskuri, M.Ed.
Ketua: H. Pahri, S.Ag, MM.
(SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi Malang)
Wakil Ketua: Zulfan Setyanto, ST., M.Kom.
(SMA Muhammadiyah Wonosobo)
Sekretaris : Tri Ismu Husnan Purwono, SH., MM.
(SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta)
Wakil Sekretaris: Abdulah Mukti, S.Pd.I., M.Pd.
(SMP Muhammadiyah Depok 1 Sleman)
Bendahara: Mas’ad Fachir, M.MT.
(SMA Muhammadiyah 2 Pucang Surabaya)
Wakil Bendahara: Wigatiningsih, M.Pd.
(SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo)
Jenjang SMA/MA Muhammadiyah
Ketua: Muhammad Kholil, M.Pd.
(SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo)
Wakil Ketua: Ainul Muttaqin, S.P., M.Pd.
(SMA Muhammadiyah 1 Gresik)
: Iwan Syarif, S.Si.
(SMA Muhammadiyah 4 Margahayu Bandung)
Jenjang SMK Muhammadiyah
Ketua: Febriantoni, S.Pd.
(SMK Muhammadiyah 1 Jakarta)
Wakil Ketua: Jamaluddin M. Arif, S.Pd., M.Pd.
(SMK Muhammadiyah 1 Palu)
: Drs. Riswanto, MM.
(SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal)
Jenjang SMP/MTs Muhammadiyah
Ketua: Sutomo, S.Pd., M.Ag.
(SMP Muhammadiyah Plus Salatiga)
Wakil Ketua: Ali Musyafa, S.Ag.
(SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro Lampung)
: Bambang Kusmiyanto, S.Pd.
(SMP Muhammadiyah 2 Cilacap)
: Agus Suroyo, S.Pd.I., M.Pd.I
(SMP Muhammadiyah Mujahidin Wonosari)
Jenjang SD/MI Muhammadiyah
Ketua: H. Jaswadi, M.Pd.
(SD Muhammadiyah 4 Samarinda)
Wakil Ketua: Muhammad Syaikhul Islam, M.H.I.
(SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya)
: Syamsuddin, S.Pd.I.
(SD Muhammadiyah 6 Tebet Timur Jakarta)

PIMPINAN FORUM GURU MUHAMMADIYAH (FGM)

Periode 2020-2022

H. Pahri, S.Ag, MM.

H. Pahri, S.Ag, MM.

Ketua

Mas’ad Fachir, M.MT.

Mas’ad Fachir, M.MT.

Bendahara

H. Jaswadi, M.Pd.

H. Jaswadi, M.Pd.

Ketua Jenjang SD/MI

Ali Musyafa, S.Ag.

Ali Musyafa, S.Ag.

Wakil Ketua Jenjang SMP/MTS

Zulfan Setyanto, ST., M.Kom.

Zulfan Setyanto, ST., M.Kom.

Wakil Ketua

Wigatiningsih, M.Pd.

Wigatiningsih, M.Pd.

Wakil Bendahara

Jamaluddin M. Arif, S.Pd., M.Pd.

Jamaluddin M. Arif, S.Pd., M.Pd.

Wakil Ketua Jenjang SMK

Muhtadin Tyas, S.Pd., M.M.Pd.

Muhtadin Tyas, S.Pd., M.M.Pd.

Anggota Jenjang SD/MI

Tri Ismu Husnan P, SH., MM.

Tri Ismu Husnan P, SH., MM.

Sekretaris

Muhammad Kholil, M.Pd.

Muhammad Kholil, M.Pd.

Ketua Jenjang SMA

Sutomo, S.Pd., M.Ag.

Sutomo, S.Pd., M.Ag.

Ketua Jenjang SMP/MTS

Abdulah Mukti, S.Pd.I., M.Pd.

Abdulah Mukti, S.Pd.I., M.Pd.

Wakil Sekretaris

Febriantoni, S.Pd.

Febriantoni, S.Pd.

Ketua Jenjang SMA

Muhammad Syaikhul Islam, M.H.I.

Muhammad Syaikhul Islam, M.H.I.

Wakil Ketua Jenjang SD/MI

MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-48

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

-SURAKARTA-

10-14 DZULQA’DAH 1441 H . 01-05 JULI 2020 M

Hubungi via Whatsapp!