susunan pengurus 

Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah

MAJELIS DIKDASMEN PP MUHAMMADIYAH

Periode 2015 – 2020

Konsultan Ahli
Ketua : Prof. H. Zamroni, M.Sc., Ph.D.

Anggota :
1. Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D.
2. H. Didik Suhardi, Ph.D.
3. Prof. Dr. H. M. Yunan Yusuf

Ketua : Prof. Dr. H. Baedhowi, M.Si.
Wakil Ketua I : Dr. H. Sungkowo M, M.Si.
Wakil Ketua ll : Dr. H. Maskuri, M.Ed.
Wakil Ketua lll : Dr. H. Kasiyarno, M.Hum.
Wakil Ketua lV : Dr. Poncojari Wahyono, M.Kes
Wakil Ketua V : Dr. Tasman Hamami, M.A.

Sekretaris : H. R. Alpha Amirrachman, M.Phil., Ph.D.
Wakil Sekretaris I : Dr. H. Teuku Ramli Zakaria, MA.
Wakil Sekretaris ll : Dr. Abdulkadir Rahardjanto, M.Si.
Wakil Sekretaris lll : Dr. Mansur, M.Pd.
Wakil Sekretaris IV : Maulana Ishak, S.Ag., M.Ag.

Bendahara : Dr. H. Khamim, M.Pd
Wakil Bendahara I : Muhammad Sofyan, ST, MT
Wakil Bendahara II : Rizky Andrika, S.Si.

Anggota :
1. Prof. Dr. H. lmam Tholkhah, MA.
2. Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.
3. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno
4. Prof. Dr. Bambang Sumarjoko
5. Prof. Akhsanul ln’am. Ph.D.
6. Drs. Purwadi Sutanto, M.Si.
7. lr. Lilik Gani H.A, M.Sc, Ph.D.
8. Drs. H. Afif Hamka
9. Drs. Basuki Haryono, M.Pd.
10. Drs. H. Unang Rahmat, M.Ed., MM.
11. Drs. Noor Chozin Agham, MA.
12. Drs. H. Sulaiman, M.Pd.
13. Dra. Delmenita
14. Paulus Priyono, SE
15. Fitniwilis, M.Pd
16. Dr. M. Basri BK., MM., MH
17. Muhammad Khoirul Huda, S.Pd, M.Pd.
18. Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.
19. Elin Driana, Ph.D.
20. Dr. Joko Sutrisno
21. lr. Winarno, M.Si
22. Maulani Mega Hapsari, S.P, MA
23. Mu’arif, SIP., M.Si

Tim Sekretariat
Ketua : Supan, S.Pd.

Anggota : 
1. Fairuz Romadhon
2. Muhidin
3. Parsiman
4. Rifqi Hidayat

Konsultan Ahli

Prof. H. Zamroni, M.Sc., Ph.D.

Prof. H. Zamroni, M.Sc., Ph.D.

Ketua

Anggota

Prof. Dr. H. M. Yunan Yusuf

Prof. Dr. H. M. Yunan Yusuf

Anggota

Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D.

Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D.

Anggota

H. Didik Suhardi, Ph.D.

H. Didik Suhardi, Ph.D.

Anggota

Prof. Dr. H. Baedhowi, M.Si.

Prof. Dr. H. Baedhowi, M.Si.

Ketua

Dr. H. Sungkowo M, M.Si.

Dr. H. Sungkowo M, M.Si.

Wakil Ketua 1

Dr. H. Maskuri, M.Ed.

Dr. H. Maskuri, M.Ed.

Wakil Ketua 2

Dr. H. Kasiyarno, M.Hum.

Dr. H. Kasiyarno, M.Hum.

Wakil Ketua 3

Dr. Poncojari Wahyono, M.Kes

Dr. Poncojari Wahyono, M.Kes

Wakil Ketua 4

Dr. Tasman Hamami, M.A.

Dr. Tasman Hamami, M.A.

Wakil Ketua 5

H. R. Alpha Amirrachman, M.Phil., Ph.D.

H. R. Alpha Amirrachman, M.Phil., Ph.D.

Sekretaris

Dr. H. Teuku Ramli Zakaria, MA.

Dr. H. Teuku Ramli Zakaria, MA.

Wakil Sekretaris 1

Dr. Abdulkadir Rahardjanto, M.Si.

Dr. Abdulkadir Rahardjanto, M.Si.

Wakil Sekretaris 2

Dr. Mansur, M.Pd.

Dr. Mansur, M.Pd.

Wakil Sekretaris 3

Maulana Ishak, S.Ag., M.Ag.

Maulana Ishak, S.Ag., M.Ag.

Wakil Sekretaris 4

Dr. H. Khamim, M.Pd

Dr. H. Khamim, M.Pd

Bendahara

Muhammad Sofyan, ST, MT

Muhammad Sofyan, ST, MT

Wakil Bendahara 1

Rizky Andrika, S.Si.

Rizky Andrika, S.Si.

Wakil Bendahara 2

Prof. Dr. H. lmam Tholkhah, MA.

Prof. Dr. H. lmam Tholkhah, MA.

Anggota

Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Anggota

Prof. Dr. Bambang Sumarjoko

Prof. Dr. Bambang Sumarjoko

Anggota

Prof. Akhsanul ln'am. Ph.D.

Prof. Akhsanul ln'am. Ph.D.

Anggota

Prof. Dr. Harun Joko Prayitno

Prof. Dr. Harun Joko Prayitno

Anggota

Drs. H. Afif Hamka

Drs. H. Afif Hamka

Anggota

 lr. Lilik Gani H.A, M.Sc, Ph.D.

lr. Lilik Gani H.A, M.Sc, Ph.D.

Anggota

Drs. Basuki Haryono, M.Pd.

Drs. Basuki Haryono, M.Pd.

Anggota

Dra. Delmenita

Dra. Delmenita

Anggota

Drs. H. Unang Rahmat, M.Ed., MM.

Drs. H. Unang Rahmat, M.Ed., MM.

Anggota

Drs. Noor Chozin Agham, MA.

Drs. Noor Chozin Agham, MA.

Anggota

Mu'arif, SIP., M.Si

Mu'arif, SIP., M.Si

Anggota

Drs. Purwadi Sutanto, M.Si.

Drs. Purwadi Sutanto, M.Si.

Anggota

Drs. H. Sulaiman, M.Pd.

Drs. H. Sulaiman, M.Pd.

Anggota

Dr. M. Basri BK., MM., MH

Dr. M. Basri BK., MM., MH

Anggota

Paulus Priyono, SE

Paulus Priyono, SE

Anggota

Fitniwilis, M.Pd

Fitniwilis, M.Pd

Anggota

Elin Driana, Ph.D.

Elin Driana, Ph.D.

Anggota

Muhammad Khoirul Huda, S.Pd, M.Pd.

Muhammad Khoirul Huda, S.Pd, M.Pd.

Anggota

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.

Anggota

Maulani Mega Hapsari, S.P, MA

Maulani Mega Hapsari, S.P, MA

Anggota

Dr. Joko Sutrisno

Dr. Joko Sutrisno

Anggota

lr. Winarno, M.Si

lr. Winarno, M.Si

Anggota

Tim Sekretariat

Supan, S.Pd

Supan, S.Pd

Kepala Tata Usaha

Fairuz Romadhon

Fairuz Romadhon

Karyawan

Muhidin

Muhidin

Karyawan

Parsiman

Parsiman

Karyawan

Rifqi Hidayat

Rifqi Hidayat

Karyawan

MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-48

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

-SURAKARTA-

10-14 DZULQA’DAH 1441 H . 01-05 JULI 2020 M

Hubungi via Whatsapp!